Hemivertebrae och andra kotanomalier

© Therese Rodin

Beskrivning: Flera studier har visat att kotanomalier är vanliga hos brakycefala hundar, såsom mops (Se referenser hos Rohdin et al. 2018: 24). I en studie av Rohdin et al. med syftet att undersöka den kliniska relevansen av kotanomalier hos mops ingick 57 mopsar, av vilka 30 hade neurologiska symptom och 27 var symptomfria. Mopsarna hade en medianålder på runt 7 år. Av dessa mopsar var det 96% som hade kotanomalier och varje hund hade i snitt 3.6–3.7 defekta kotor. Forskarna fann ingen tydlig korrelation mellan kotdefekt och klinisk relevans, men de allra flesta mopsar som hade neurologiska symptom (90%) hade en defekt kota precis i anslutning till den defekt på ryggraden varifrån de kliniska symptomen härrörde. Eftersom det även fanns mopsar som uppvisade kotanomalier men inga symptom menar Rohdin et al. att man behöver undersöka vilka andra faktorer som inverkar för att kotanomalier ska ge symptom. Samtidigt uteslöt de inte att mopsarna utan symptom kunde få sådana när de blev äldre (Rodin et al. 2018).

I Rohdin et al:s studie förelåg följande kotanomalier:

  • Hemivertebra, s.k. fjärilskota eller halvkota, i snitt 2.3 stycken hos dem som hade denna kotanomali (29.6 % utan neurologiska symptom, 23.3% med neurologiska symptom)
  • Spina bifida vilket innebär att kotkroppen inte sluter sig helt om ryggmärgskanalen och att den senare då kan bukta ut och orsaka besvär (25.9% respektive 30.0%)
  • Avsaknad av den 13:e bröstkorgskotan som hade utvecklats till en övergångsform mellan bröstkorgs- och ländryggskota ( 33.3% respektive 56.7%)

I en annan studie av kotanomalier hos mops, fransk bulldogg och engelsk bulldogg av Ryan et al. (2017) deltog 68 mopsar. Det framgår inte i studien hur många mopsar totalt som hade någon form av kotanomali.

Följande kotanomalier upptäcktes hos mopsarna:

  • Avsaknad av den 13:e bröstkorgskotan som hade utvecklats till en övergångsform mellan bröstkorgs- och ländryggskota (30,9%)
  • Sex mopsar hade en hemivertebra, s.k. fjärilskota eller halvkota, och sex andra hade 2–3 hemivertebrae (17,6 %)
  • Spina bifida, vilket innebär att kotkroppen inte sluter sig helt om ryggmärgskanalen och att den senare då kan bukta ut och orsaka besvär (38,2 %)

4,7% av alla mopsar som deltog i Ryan et al:s studie hade kliniskt relevanta kotanomalier, och i samtliga fall rörde det sig om hemivertebrae. Hemivertebrae är missbildade ryggkotor som kan leda till döden för mopsen. Ryggen får en onormal vinkling och kan mer eller mindre ”gå av” och eftersom detta leder till en förlamning av bakbenen avlivas ofta mopsen.

Även om inte alla mopsar med hemivertebrae uppvisade symptom kan man inte utesluta att sådana uppkom senare i livet, vilket forskarna påtalar. Likaledes lyfter forskarna att då T13 blivit en övergångsform mellan bröstkorgs- och ländkota hos mopsarna enligt ovan påverkar ryggradens biomekanik och det kan ge sekundära problem (Ryan et al. 2017: 28). Även spina bifida kan ge problem i de fall då ryggmärgskanalen buktar ut.

Även om det är vanligt hos standardmopsen med kotanomalier så är det inte alls vanligt, om det ens förekommer, hos s.k. altdeutsche mopsar (tyska renrasiga sportmopsar), och detsamma gäller retromopsar. Det tycks som att när mopsen får en normal längd på ryggen försvinner dessa problem.

Mål: Ingen mops ska födas med hemivertebrae eller andra kotanomalier.

Nedan ser du Bacchus, en mops som lever med en hemivertebra som har gjort honom förlamad i bakbenen. Till höger ser du hans röntgenplåt. Lägg märke till ryggradens 90-gradiga vinkel.

Strategi: Alla hundar som är tilltänkta till avel ska röntgas eller om möjligt CT-scannas. De hundar som har hemivertebrae får inte gå i avel. Även mopsar som har spina bifida bör övervägas att tas ur avel. En mops med en övergångskota ska alltid paras med en fri. I avelsarbetet behöver vi se till att mopsen får en normal längd på ryggen och inte är för kompakt. Mopsen ska vara rektangulär, inte kvadratisk. På så sätt kommer troligen kotanomalierna försvinna av sig själv.

Foto: Gitte Babbel
Mopszucht vom Minzenbach

Källor och lästips:

Rohdin, Cecilia et al. 2018. ”Presence of thoracic and lumbar vertebral malformations in pugs with and without neurological deficits”. The Veterinary Journal 241, 24–30.

Ryan, R. et al. 2017. “Prevalence of thoracic vertebral malformations in French bulldogs, Pugs and English bulldogs with and without associated neurological deficits”. The Veterinary Journal 221, 25–29.

Kapitel i strategier för avel av friska mopsar