Österrike

© Therese Rodin

Österrike har lagstiftat mot det som kallas ”Qualzucht” ”tortyravel”, på tyska. Lagen och dess betydelse förklaras i en broschyr som heter “Kurznasen, Hautfalten und Glubschaugen – nicht süβ, sondern gequält!: Wichtige Informationen über das Verbot der Qualzucht“. (“Trubbnosar, hudveck och kulögon – inte söta, utan plågade!: Viktig information om förbudet mot tortyravel”.) Innehållet i broschyren färdigställdes 2015 och sen publicerades broschyren i juni 2017.

Redan rubriken på broschyren visar att ett centralt syfte med lagen är att reglera uppfödningen av trubbnoshundar, däribland mopsen. Broschyren har till och med en bild av en mops på första sidan.

Del av framsidan på den österrikiska broschyren.

Här följer en översättning av punkterna relaterade till ”Qualzucht” i lagen:

Förbud mot djurplågeri, § 5

1) Det är förbjudet att orättfärdigt orsaka smärta, lidande eller skada på ett djur eller att orsaka det svår rädsla.

(2) Punkt 1 bryts särskilt av alla som:

1. bedriver avel där det är förutsebart att det för djuret eller dess avkomma är förbundet med smärta, lidande, skada eller rädsla (tortyravel), och som ett resultat därav, relaterat till genetiska avvikelser, särskilt en eller flera av följande kliniska symtom inte bara tillfälligt uppträder hos avkomman, med betydande effekter på deras hälsa eller fysiologiska processer eller orsakar en ökad risk för skada:

a) andnöd,

b) rörelseanomalier,

c) förlamning,

d) hudinflammation,

e) hårlöshet,

f) inflammation av konjunktiva och/eller hornhinna,

g) blindhet,

h) exoftalmos

i) dövhet,

j) neurologiska symtom,

k) missbildningar av tanduppsättning och bett,

l) missbildningar av skallen,

(m) kroppsformer där man med stor sannolikhet kan anta att en valpning inte är möjlig,

Eller som importerar, förvärvar, förmedlar, vidarebefordrar eller ställer ut djur som har kännetecken från ”tortyravel”;

Som kan ses gäller alla symptom utom c), e), i) och m) på mops.

Som en övergångsregel säger lagstiftarna att uppfödare kan bedriva avel med djur som har ett symptom enligt ovan om uppfödarna dokumenterar en kontinuerlig förbättring av hälsan hos deras avelsdjur, med det slutliga målet att alla symptom som beskrivs i § 5 är borta. Här är en översättning av övergångsregeln i lagen:

Förbud mot grymhet mot djur, § 44

(17) När det gäller befintliga djurraser där egenskaper relaterade till ”tortyravel” föreligger, finns det ingen överträdelse av § 5 (2) (1) om det kan påvisas med pågående dokumentation att avelsåtgärder  eller åtgärdsprogram att en efterlevnad av bestämmelserna i denna lag kan garanteras. Dokumentationen ska vara skriftlig och vid efterfrågan från myndigheter eller organ som ansvarar för efterlevnaden av denna federala lag överlämnas för inspektion av dessa.

I broschyren rekommenderas uppfödarna att sätta upp kriterier för urval, sätta upp avelsmål på kortare, medellång och på lång sikt, samt dokumentera en kontinuerlig utvärdering av avelsresultaten. Dessutom förklaras och åskådliggörs symtomen på ”tortyravel” som ett hjälpmedel för både uppfödare och köpare av hundar.

Fotnot: Jag har ingen information om hur detta har utvecklats i Österrike. Om du har det, skicka mig ett e-postmeddelande och berätta om det!

Källor

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz. 2017. “Kurznasen, Hautfalten und Glubschaugen – nicht süβ, sondern gequält!: Wichtige Informationen über das Verbot der Qualzucht“.